1. In deze disclaimer wordt bedoeld met:

  • de website: alle webpagina’s van NeBe Internetuitgeverij (waaronder de pagina’s van Aantrekkingskracht.com);
  • de inhoud: alle teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, dus inclusief de inhoud van producten en diensten die op de website worden aangeboden;
  • je/jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • wij: NeBe Internetuitgeverij (tevens organisatie van Aantrekkingskracht.com)
  • gebruik(en): onder meer inloggen, inladen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder verloren data en zaken, gederfde omzet of winst en ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

3. Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de website zoals onder art.1 staat omschreven, alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.

4. Je gaat ermee akkoord dat er copyrights berusten op de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven. Het zonder toestemming distribueren, doorzenden of verkopen van de inhoud op welke wijze dan ook, is bij wet verboden.

5. NeBe Internetuitgeverij doet zijn best de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de eventuele gevolgen daarvan zijn wij niet aansprakelijk.

6. NeBe Internetuitgeverij verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

7. NeBe Internetuitgeverij is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud daarvan, of met de onmogelijkheid de website of specifieke inhoud daarvan te kunnen raadplegen.

8. NeBe Internetuitgeverij mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

9. NeBe Internetuitgeverij is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging van die bestanden in.

10. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de website verzendt.

11. Je beschermt tegen en vrijwaart NeBe Internetuitgeverij, zijn medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of in verband met jouw gebruik van de website en/of jouw inbreuk op een wettelijke regeling of op de rechten van derden.

12. NeBe Internetuitgeverij heeft het recht om je de toestemming te ontzeggen de website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven, te gebruiken. In aansluiting daarop kunnen wij de toegang tot de webpagina monitoren.

Terug naar de homepage: Aantrekkingskracht.